Najemca
Osoba (osoby) fizyczna, która spełnia warunki najmu lokali mieszkalnych określone w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz regulaminie TBS i z którą została zawarta umowa najmu lokalu mieszkalnego w zasobach TBS.
Partycypant
Osoba fizyczna zainteresowana najmem lokalu mieszkalnego, która zobowiąże się do pokrycia minimum 8%, maksymalnie 30% wartości mieszkania, z którą TBS zawarło umowę o partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, lub osoba prawna, która zobowiąże się do pokrycia tych kosztów.
Umowa o partycypację w kosztach budowy mieszkania
Umowa zawierana pomiędzy TBS a partycypującym, określająca prawa i obowiązki stron wynikając z faktu zobowiązania się partycypującego do wpłacenia określonej  kwoty partycypacji oraz o warunkach jej zwrotu w przypadku rozwiązania umowy najmu.

Kliknij aby pobrać wzór umowy o partycypację
Partycypacja
Kwota, którą partycypujący zobowiązuje się pokryć tytułem uczestnictwa w kosztach budowy lokalu mieszkalnego. Kwota ta będzie wynosiła minimum 8%, maksymalnie do 30% wartości mieszkania. 
Umowa najmu
Umowa podpisywana przez Spółkę z najemcą (najemcami) w następstwie podpisania umowy partycypacji i określająca wszystkie warunki najmu lokalu mieszkalnego, wysokość czynszu oraz kaucji zabezpieczającej, a także zawierająca regulamin użytkowania lokalu – kartę gwarancyjną i regulamin najmu lokali mieszkalnych w zasobach TBS zawierające prawa i obowiązki stron.
Zadatek
Suma jaką partycypujący opłaca w momencie podpisania umowy partycypacji. Zadatek jest gwarancją dotrzymania tej umowy, czyli w rezultacie gwarancją zawarcia umowy partycypacji. Wysokość zadatku wynosi 2000 zł. Z chwilą podpisania umowy patrycypacji, zadatek zostanie zaliczony na poczet wkładu partycypacyjnego.
Kaucja zabezpieczająca
Kwota, którą najemca zgodnie z umowa najmu mieszkania zobowiązany jest wpłacić do Spółki na 30 dni przed objęciem lokalu. Kaucja ma charakter zwrotny i zabezpiecza terminowe opłacanie czynszu oraz pokrycie ewentualnych zniszczeń powstałych w trakcie okresu najmu. Wysokość kaucji stanowi 12-krotność miesięcznego czynszu najmu.
Czynsz najmu
Kwota, którą najemca jest obowiązany uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca na rzecz Spółki za wynajęcie mieszkania. Zgodnie z ustawą, wysokość czynszu nie może być wyższa w skali roku niż 4% wartości odtworzeniowej mieszkania. Wysokość czynszu ustalana jest uchwałą Zgromadzenia Wspólników na wniosek Zarządu Spółki.
Wartość odtworzeniowa
Wartość odtworzeniową lokalu stanowi iloczyn jego powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Wartość odtworzeniową ustala wojewoda na podstawie danych GUS i własnych analiz i ogłasza ją w dzienniku urzędowym województwa.