O najem może ubiegać się osoba, która w momencie podpisania umowy najmu nie posiada tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na terenie gminy Pyskowice oraz wykazuje dochód pozwalający na utrzymanie mieszkania.

O mieszkanie mogą starać się również osoby spoza Pyskowic.

W przypadku nie spełnienia warunków np.:

Jeśli osoba ubiegająca się o najem posiada tytuł prawny do mieszkania na terenie gminy Pyskowice może rozwiązać umowę najmu (np. zrzec się mieszkania komunalnego) lub sprzedać czy przekazać prawo do mieszkania własnościowego innej osobie  (z wykluczeniem współmałżonków).

Jeśli  dochody są za niskie, osoby o wyższych zarobkach mogą udzielić poręczenia. Oświadczenie poręczyciela należy załączyć do wniosku o wynajem mieszkania.

O przydziale mieszkań, decyduje komisja złożona z przedstawicieli Gminy Pyskowice,  Ośrodka Pomocy Społecznej oraz MZBM-TBS Sp. z o.o. . Komisja przydziela lokale na podstawie regulaminu wynajmowania mieszkań w zasobach Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  Złożone wnioski komisja opiniuje i ustala listy najemców: podstawową i rezerwową.

Koszty w przypadku uzyskania prawa do mieszkania to partycypacja, kaucja, czynsz i opłaty dodatkowe (c.o. woda, śmieci).

Wpłaty (partycypacja) wynoszą od 8 do 30 procent wartości mieszkania. 

W przypadku rozwiązania umowy najmu, partycypacja jest zwracana. Partycypantem może zostać najemca lub pracodawca, który chce uzyskać mieszkanie dla swoich pracowników. Dodatkowo, najemca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy najmu wnieść opłatę z tytułu kaucji.

Kaucja stanowi 12-krotność miesięcznego czynszu. W przypadku rozwiązania umowy najmu i zdaniu lokalu kaucja jest zwracana. Od wpłaconej kwoty odliczany będzie koszt zużycia elementów wyposażenia mieszkania

Umowy partycypacyjne są zawierane z osobami znajdującymi się na liście najemców, po wpłacie zadatku w wysokości 2 000 zł. Termin wpłaty pozostałej należności, wynikającej ze złożonej deklaracji, ustalony będzie w umowie. 

Umowę najmu zawiera się przed zasiedleniem mieszkania, po wpłacie kaucji. Przyjęcie kluczy do mieszkania następuje po przeglądzie technicznym i sporządzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego. Najemca będzie pisemnie powiadomiony o terminie zawarcia umowy najmu i zasiedlenia mieszkania.

Wysokość miesięcznego czynszu będzie  ustalona przez Zgromadzenie Wspólników Spółki. Ustawa narzuca górny pułap czynszu – 4 procent wartości odtworzeniowej lokalu, czyli kosztów budowy mieszkań. Czynsz oraz opłaty dodatkowe płatne są z góry do 10-go każdego miesiąca. Rozpoczęcie naliczenia opłat następuje z dniem podpisania protokołu zdawczo-.odbiorczego.